Bondeversjonen / Led  Sau  og  Sauekontrollen

 
 • Bondeversjonen er eit dataprogram utvikla av  Fagsenteret for kjøtt. Led Sau er eit dataprogram utvikla av Lindholt Data Programma hjelper deg på ein framifrå måte å halde orden på sauebesetninga di. Du registrerar inn alle lammingsopplysningar, fødsels-, vår- og haustvekter og eventuelle sjukdomar.
 • Er du medlem i Sauekontrollen, får du besetninga di på diskett / e-mail frå rådgivar. Denne importerar du inn i programmet. Du slepp såleis å registrera inn alle grunnopplysningane. Du startar rett på lammingsopplysningar.

Fordeler

 • Du sender vår - og haust - opplysningar til rådgivar på e-mail / diskett.     Ingen lister å skriva.
 • Du får indeksar og slakteopplysningar frå rådgivar på e-mail/diskett som du lastar inn..
 • Du har høve til å skriva ut mange førehandsdefinerte rapportar som er til god hjelp i det daglege arbeidet.
 • Helsekort/sjukdom - høg-aktuelt for KSL
 • Stadige oppdateringar etter innspel frå brukarar.
 • Mindre å betala på medlemskapet til Sauekontrollen.
 • Sauekontrollen gjev deg
  · oversikt over eigen buskap
  · hjelp til rangering av dyra ved utplukk av avlsdyr og utrangering
  · grunnlag for produksjonsstyring i buskapen ved hjelp av lister og rapportar
  · grunnlag for deltaking på utstillingar og ved kåring av værlam
  · dokumenterte opplysningar ved sal av livdyr
  · grunnlag for Kvalitetssystemet i landbruket (KSL)
  · årsmelding med statistikkar 

  I tillegg til den nytten du som sauehaldar har av opplysningane frå sauekontrollen, er opplysningane også nyttige for fellesskapet.

  Sauekontrollen gjev
  · grunnlag for alt avlsarbeid på sau
  · grunnlag for undervisning, forskning, rådgivning og informasjon om sauehald
  · statistikkar over- og prognosar for sauehaldet
  · dokumentasjon av kvalitet overfor forbrukaren
 • Last ned være-indeksar her